معرفی واحد :

نام و نام خانوادگی :

زهرا تندرو

سمت :

مسئول واحد  بهداشت حرفه ای

تحصیلات :

کارشناس بهداشت حرفه ای

ایمیل :

zahratondroa@gmail.com

mso-border-bottom-alt:solid windowtext .75pt;padding:0cm 0cm 1.0pt 0cm'>

در مرداد سال 1325 وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل و قانون موقت کار را تدوین نمود و در سال 1337 قانون مزبور با اصلاحات و تغییراتی بصورت قانون کار به تصویب رسید. با تصویب قانون کار در سال 1369 به حکم 85 و تبصره 1 ماده 96 قانون کار ، وزارت بهداشت ، درمان ، درمان و آموزش پزشکی از مرحله تدوین الزامات در بهداشت کار و محیط کار و جلوگیری از بیماری های ناشی از کار تا مرحله برنامه ریزی ، نظارت ، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری ، ملزم به انجام اقدامات مربوطه شد.

بهداشت حرفه ای در بیمارستان نیز از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرد و از سال 1390 با شروع اعتبار بخشی بطور رسمی و با عنوان واحدی مجزا شروع به کار نمود.

واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان رسالت ماسال از ششم شهریور سال 1398  با هدف تامین ، حفظ و ارتقاء ایمنی و سلامت شغلی کارکنان و استقرار سنجه های اعتبار بخشی راه اندازی شده و فعالیت میکند.

شرح وظایف و اقدامات واحد بهداشت حرفه ای:

1.       تدوین خط مشی، استراتژی و اهداف واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان همسو با استراتژی و خط مشی بیمارستان

2.        اقدام در جهت تدوین فرآیندها و شاخص های بیمارستانی در زمینه بهداشت حرفه ای

3.        مشارکت در فرهنگ سازی در زمینه خط مشی، استراتژی، برنامه ها و اهداف بهداشت حرفه ای به کلیه پرسنل

4.        برنامه ریزی و اقدام برای تهیه کتابچه سلامت شغلی و بهداشت حرفه ای

5.        تهیه و گرد آوری ( اجرای ) مجموعه قوانین، مقررات و دستورالعمل ها و روشهای اجرایی مرتبط با بهداشت حرفه ای در بیمارستان

6.        تدوین شناسنامه بهداشت حرفه ای بیمارستان شامل نقشه جامع بیمارستان و مکان یابی واحد ها، تهیه لیست کلیه مشاغل موجود ،شناسایی وگردآوری فرایندها و شرح وظایف به تفکیک بخش و واحدهای بیمارستانی، ، تهیه لیست کلیه پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاران و کلیه کارآموزان و کارورزان

7.        برنامه ریزی برای اجرای ارزیابی ریسک کلیه مشاغل و تحلیل نتایج ارزیابی (شناسایی، اندازه گیری و ارزشیابی کلیه عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیکی و روانی محیط کار، ایمنی و حوادث)، تعیین الویت کنترل ریسک دربیمارستان

8.       تهیه و تعیین برنامه ها و اقدمات اصلاحی و پیشگیرانه بر اساس ارزیابی ریسک و معاینات شغلی انجام شده و اقدام جهت بازنگری آن ها

9.       تهیه برنامه و اجرای (پایش و نظارت) بازرسی های روتین از واحدها و بخش های بیمارستانی براساس سطح ریسک آن ها و چک لیست مربوطه و تهیه گزارش برای واحدهای ذیربط برای پیگیری و اجرا

10.   نظارت و ارزیابی به منظور انتخاب و عملکرد پیمانکاران (ارایه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای و طب کار) با واحد مربوطه در بیمارستان و تهیه گزارش

11.   برنامه ریزی و تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کاربا همکاری سایر اعضای مصوب، تهیه صورت جلسات، پیگیری صورتجلسات مطابق آئین نامه مربوطه وارسال یک نسخه صورت جلسات به مراجع قانونی شامل ادارات کار و مراکز بهداشت مربوطه

12.   انجام نیاز سنجی آموزشی سالانه از کلیه پرسنل بیمارستان و تهیه و تعیین برنامه آموزشی به طرق مختلف و مورد نیاز

13.   اجرای برنامه آموزشی و ارزشیابی مستمر و مصوب برای کلیه شاغلین بیمارستان با همکاری واحد آموزش بیمارستان

14.   همکاری در تدوین و اجرای برنامه مدیریت بحران و بلایا و شرکت در کمیته های مرتبط در بیمارستان

15.   اقدام جهت استقرار و راهبری سیستم مدیریت مواد شیمیایی (شناسایی و ارزیابی مواد شیمیایی موجود وتهیه مواد شیمیایی مورد مصرف و استفاده در کلیه مکانها و آموزش کلیه موارد به شاغلین در معرض در کلیه ی مراحل انبارش و نگهداری، مصرف و دفع بهداشتی) به منظور کنترل آلودگی محیط کار، پرسنل و محیط زیست

16.   همکاری با بازرسین بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، معاونت یا شبکه های بهداشتی درمانی

17.    برنامه ریزی برای اجرا و نظارت برانجام معاینات شغلی (قبل ازاستخدام، دوره ای و اختصاصی) و تشکیل پرونده سلامت شاغلین

18.   اقدام جهت آنالیز نتایج معاینات شغلی و تهیه برنامه ها و اقدامات اصلاحی و ارایه گزارش

19.   نظارت بر عقد قرارداد با پیمانکاران و الزام در رعایت مقررات واحد بهداشت حرفه ای و مطابق با آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری

20.   همکاری برای ایجاد، اجرا و نظارت بر فرآیند ثبت، بررسی ، آنالیز و گزارش دهی حوادث و بیماری های ناشی از کار و ارسال گزارش لازم و به موقع به مراجع ذیربط (مراکز بهداشتی درمانی، اداره کار ، تامین اجتماعی و ...)

21.    تعیین ونظارت برنصب تابلوها وعلائم ایمنی و هشدار دهنده و پوسترهای اطلاع رسانی و آموزشی بهداشت حرفه ای در بیمارستان

22.    تعیین نوع وسایل حفاظت فردی متناسب هرشغل براساس ارزیابی ریسک انجام شده، همکاری و نظارت برکیفیت آن ها بر اساس فرآیند انتخاب و خرید با واحد مربوطه، آموزش و نظارت بر استفاده مستمر و نگهداری صحیح از وسایل حفاظت فردی

23.   رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات شاغلین در زمینه مسائل بهداشت حرفه ای و طب کار براساس فرآیند تدوین شده توسط کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

24.   برنامه ریزی برای طراحی و استقرار سیستمهای مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست براساس سیاست ها و اهداف مدیریت ارشد بیمارستان ، جمع آوری، آنالیزو ارسال به موقع آمارو اطلاعات مورد نیازمعاونت/ شبکه ها و مراکز بهداشتی درمانی و سایر مراجع ذیصلاح.

25.    همکاری و تعامل با سایر کارشناسان مرتبط ( کنترل عفونت، بهداشت محیط و ...) در پیشبرد اهداف واحد

26.   برنامه ریزی و اقدام به منظور بروز رسانی اطلاعات ودستورالعملهای و چک لیستهای واحد و مستند سازی آنها و اقدام جهت بازنگری آنها

27.   همکاری در تدوین و اجرای سیستم پیشنهادها و نظام تشویق و تنبیه در زمینه اجرای دستورالعمل های بهداشت حرفه ای از طریق مدیریت / ریاست و یا سایر سرپرستان

28.   برنامه ریزی برای اجرا و تعیین اقدامات، اهداف و برنامه های اصلاحی و پیشگیرانه به منظور کنترل و کاهش بیماریها و حوادث شایع ناشی از کار در بیمارستانها ( اختلالات عضلانی اسکلتی، استرس شغلی، نوبت کاری و...)

29.   برنامه ریزی برای اجرای و نظارت بر برنامه های بهداشت حرفه ای شامل ارگونومی، روشنایی، صدا، ایمنی ، شیمیایی، و سایر برنامه های مرتبط با بهداشت حرفه ای که از طریق وزارت بهداشت و یا دانشگاه ابلاغ می شود

30.   همکاری برای اجرای برنامه بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور براساس برنامه های مدیریت بیمارستان

آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400