معرفی واحد و شرح وظایف :

مسئول واحد بهبود کیفیت وظیفه برنامه ریزی و اجرای فعالیت های بهبود کیفیت با تاکید بر ارتقای ایمنی بیمار که در راستای نظام اعتباربخشی است را در بخش های مختلف بیمارستان بر عهده دارد و تحت کنترل و نظارت قرار می دهد 

 شرح وظایف و مسولیتها:

 تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم رهبری و مدیریت بیمارستان

تدوین بیانیه رسالت و چشم انداز بیمارستان و ابلاغ ان به بخشها و واحدها   

هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در بیمارستان    

پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت ، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها

  تدوین فرآیندهای اصلی بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت

تعیین شاخصهای مهم فرآیندی و عملکردی

توزیع فرم های داده های شاخص ها به بخش ها و پیگیری نتایج آن ها

  تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیربالینی(مدیریت،امور مالی،خدمات پزشکی،خدمات پرستاری،خدمات عمومی و پشتیبانی،خدمات پاراکلینیک *تدوین برنامه عملیاتی سالیانه در راستای تحقق اهداف اختصاصی جهت ارتقای شاخص ها

شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در مسیر اجرا و پیشرفت برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار در بیمارستان،تحلیل علل مربوط و ارایه راه حل به کمیته بهبود کیفیت و مدیریت اجرایی بیمارستان

نظارت بر تدوین خط مشی ها / دستورالعملها / روشهای اجرایی

دریافت خط مشی ها / دستورالعملها / روشهای اجرایی از بخشها و واحدهای مختلف ، تصویب و ابلاغ آنها

نظارت بر اجرای صحیح خط مشی ها / دستورالعملها / روشهای اجرایی

هماهنگی برگزاری کمیته های بیمارستانی و پیگیری اجرای مصوبات کمیته ها

ارتقا سطح آگاهی و دانش خود در راستای مفاهیم استاندارد مدیریت کیفیت و اعتباربخشی

پیگیری و زمانبندی جهت به روزرسانی مستندات بیمارستان

جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان،لوازم و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط به پیرامون آن جهت مسئولان مربوط 

مسئول واحد بهبود کیفیت بیمارستان رسالت ماسال : خانم سمیه قلی زاده 

آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400