فهرست نیروی انسانی بیمارستان

14

 پزشک متخصص 

 10

پزشک عمومی

1

داروساز

48

   کارشناس پرستاری

10

ماما

 3اتاق عمل
 6 بیهوشی 

5

 رادیولوژی

17

خدمات

8

نگهبان

 
آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400